Na té to strance, zaměstnavatele náleznou životopisy potencialnich zaměstnancu a také mohou zanechat nabidku práce, pro visoсekvalifikovane specialisty z Ukrajiný a také zaměstnance střední a nizke kvalifikace. Stranka je za tim v ß-verzií. Popřipadě že mate otázki, mužete psát na eduard.laslo@consultservis.com

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od roku 2015 významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a v roce 2016 se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:

 • minimálně dvouletá existence společnosti,
 • minimálně 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
 • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
 • lhůta 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí doložit všechny požadované přílohy, které jsou popsány níže.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů (viz soubor „Žádost“) ve formátu Excel (nikoli PDF), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina.

Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Dále je nutné k nové i opakované žádosti přiložit i tzv. průvodní kartu – viz níže nebo zde ke stažení.

Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, přiložte k žádosti tzv. hlášenku volného pracovního místa, či jiný dokument prokazující jejich existenci, včetně jasně viditelného data zveřejnění.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Požadované přílohy žádosti

 1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.
 2. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES , resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10). Stačí prostá kopie.
 3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
 6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1 – 6 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti.

V případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost, je povinen k přílohám 1 – 6 přiložit i Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

 • tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji;
 • projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Hromadnou žádostí se rozumí žádost, ve které je zaměstnavatelem požadováno 50 a více uchazečů.

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@komora.cz. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

 

Seznam kontaktních míst

Komora ID datové schránky E-mail Telefon
Hospodářská komora České republiky 9nqab6b rezimukrajina@komora.cz 266 721 485
Jihočeská hospodářská komora r6facfh rezimukrajina@jhk.cz 387 699 316
Krajská hospodářská komora jižní Moravy uwtactr rezimukrajina@khkjm.cz 511 156 124
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje d72acea rezimukrajina@khkkk.cz 724 613 921
Krajská hospodářská komora kraje Vysočina panacua rezimukrajina@khkvysocina.cz 561 114 322
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje am6acqs ziklova@komora-khk.cz 495 217 329
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje vznacj8 rezimukrajina@khkmsk.cz 597 479 326
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje x3xacu6 pirkl@khkok.cz 587 332 066
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 6sxacj4 rezimukrajina@khkpce.cz 734 355 648,
466 613 782
Krajská hospodářská komora Střední Čechy jffacgk vesela@komora.cz 326 377 708
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ehdacue rezimukrajina@khk-usti.cz 776 771 735,
777 677 171
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje cmxrrtd rezimukrajina@khkzk.cz 572 154 554,
725 596 631
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje y6sackm rhkpk@rhkpk.cz 377 227 141

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze vyplněný seznam uchazečů (viz soubor „Žádost“) a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Vyřízení první žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání uvedeného v žádosti. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu kontaktujte pracovníky z Odboru usnadňování obchodu a služeb:

 • Mgr. Tomáš Zelený – tel.: 266 721 485
 • Lukáš Bujnoch – tel.: 266 721 544
 • Bc. Kristýna Bártová – tel.: 266 721 615
 • Monika Pouzarová – tel.: 266 721 371

Dále můžete využít e-mailovou adresu: rezimukrajina@komora.cz

letak_ČJ.pdf (951881)
letak_UKR.pdf (913191)
Poradi_CZE.doc (27136)
Pruvodni_karta-REZIM_UKRAJINA-HKČR.doc (28160)
Rezim-Ukrajina_1_2018.docx (28732)
VZOR-Čestné-prohlášení-1.docx (14802)
VZOR-Čestné-prohlášení-2.docx (13541)
VZOR-PLNÁ-MOC.docx (14227)
Zadost_2018.xls (75776)
 

Jak napsat pracovní smlouvu / DPČ nebo smlouvu o smlouvě budoucí pro žadatele o zaměstnaneckou kartu.